Protokoll representantskapsmøter i NIR

Representantskapet har 2 møter i året.