Strandrydding

Dale barneskole i Kristiansund kommune rydder strender.