Enerettstildeling fra Oppdal kommune til NIR

Kommunestyret i Oppdal har 15. november 2018 i sak 116/2018 vedtatt å tildele Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS (NIR) enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.